Mittaus- ja kartoituspalvelut

Intergeo Fennica Oy toteuttaa mittaus- ja kartoitustöitä koko Suomen alueella. Joustava palvelu ja luotettavat, perusteellisesti toteutetut mittaukset ja kartoitukset lisäsovelluksineen tekevät yrityksestä korkeatasoisen palveluntarjoajan.

Maastokartoitukset ja sähköiset kartat

Maastokartoitukset toteutetaan täsmällisesti ja ajanmukaista mittalaitteistoa hyödyntäen. Mittausaineiston ja suunnitelmien pohjalta tehdään karttoja, graafisia esityksiä ja erilaisia laskelmia, jotka ovat tulostettavissa halutussa mittakaavassa ja paperikoossa. Tämän lisäksi kartoitusten pohjalta laaditaan monipuolisesti hyödynnettävissä olevia sähköisiä karttoja. 

Rakennusten tarke- ja rakentamismittaukset

Työmaiden tarke- ja rakentamismittauksiin sisältyvät rakentamisaikaisen merkintämittauksen lisäksi myös tarkemittausaineiston pohjalta tehdyt digitaaliset kuvat sekä määrälaskennat mittausaineistosta. Tulostukset voidaan tilata eri mittakaavoissa ja paperikoissa.

Ota yhteyttä

Koneasennusmittaukset

Intergeo Fennica Oy tarjoaa myös suurten koneiden, kuten paperikoneiden asentamiseen tarvittavia mittaustöitä. Mittauksilla voidaan selvittää esimerkiksi koneen alustojen ja runkojen suoruus sekä moottorien ja akselien linjaus.

Digitaalisten mallien laadinta

Digitaaliset mallit laaditaan halutuissa formaateissa kerätyn mittausaineiston pohjalta. Mallit voidaan luoda joko perinteisesti takymetrillä mitatusta kartoitusaineistosta maastosta tai keilaamalla, jolloin mitatusta kohteesta saadaan digitaaliseen avaruuteen pistepilvi. Mitatusta pistepilvestä voidaan  luoda erittäin tarkkoja kolmiulotteisia malleja, koska pilven pistetiheys voi olla tarvittaessa jopa vain muutamia millimetrejä. Mallit voidaan esittää fotorealistisina värillisinä esityksinä.

Siirtymä- ja muodonmuutosmittaukset

Siirtymä- ja muodonmuutosmittaukset soveltuvat esimerkiksi perustusten, täyttömaiden ja muiden rakenteiden seurantaan. Erityisesti säännöllistä mittaamista vaativissa kohteissa tarkka ja nopeasti saatava tieto auttaa ennakoimaan korjaustoimenpiteitä. 

Ota yhteyttä

     

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Intergeo Fennica Oy (0943896-5)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jarmo Kuusisto
+358 50 5557 300
jarmo@intergeo.fi

Henkilörekisterin nimi

Intergeo Fennica Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Intergeo Fennica Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
jarmo@intergeo.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna